آبگرم یله گنبد | گردشگری ایران

آبگرم یله گنبد – قزوین

آبگرم یله گنبد – قزوین امروزه یکى از منابع مهم جذب گردشگر، استفاده و بهره بردارى بهینه از آب هاى گرم و معدنى است. تجربه کشورهایى مانند ایتالیا، فرانسه، آلمان و ژاپن در زمینه بهره بردارى از آب هاى معدنى نشان داده است که اگر این منابع طبیعى با برنامه ریزى درست و به طور ادامه مطلب