گردشگری ایران

برچسب: خدمات الکترونیکی

  • گردشگری الکترونیک

    گردشگری الکترونیک

      در فرایند جابجایی بار و مسافر، ارایه خدمات الکترونیکی نقش کلیدی داشته و از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. هدف ما در این مقاله ارایه مکانیزمی است که پارا فراتر از این روند گذاشته و بیان ایده ای است تا به کمک آن مسافران با استفاده از امکانات اینترنتی، به طور موثر با سهولت […]