گردشگری ایران

اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش چهارم)

18688-74102

 

 

Demonstration effectاثر تظاهري:

افزايش تعداد گردشگران در يك مقصد، اثرات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي زيادي را براي جوامع ميزبان به همراه دارد.

كه از جمله مهمترين اين اثرات ، تقليد است كه ساكنان محلي برخي از جوامع تمايل به تقليد از رفتار گردشگران را دارند. لذا ويژگيهاي رفتاري آنها را به خود مي گيرند و از رفتار آنها تقليد مي كنند.

درك اين مفهوم نيازمند توجه به اين موارد مي باشد كه چرا تنها برخي از رفتارها تقليد مي شوند؟ چه كسي از آنها تقليد مي كند ؟و چگونه آنها را ياد مي گيرند ؟

تحقيقات نشان داده است كه فاكتورهاي معيني در ايجاد اين امر دخيل هستند از جمله آنها :شكاف فرهنگي بين فرهنگ گردشگران و فرهنگ جامعه ميزبان ، قدرت اقتصادي جامعه ميزبان و مهمان ، همساني فرهنگ و مورد قبول واقع شدن آن توسط اكثريت افراد جامعه ميزبان ، قدرت فرهنگي جامعه ميزبان و ميزان انعطاف پذيري و پاسخگويي آن به تاثيرات جديد

كه اين امر بيشتر در كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود زيرا زمانيكه يك گردشگر از يك كشور توسعه يافته به كشوري در حال توسعه سفر مي كند شكاف هاي فرهنگي در اين صورت برجسته تر مي شوند.

Excursionist بازديد كننده يك روزه:

به افرادي گفته مي شود كه سفرهاي تفريحي آنها كوتاه مدت ( يك روزه ) و عموما شب راخارج از خانه اقامت نمي كنند.

كه اين افراد اغلب به صورت گروهي سفر مي كنند و به دليل اقامت كوتاه مدت آنها در مقصد استفاده آنها از خدمات گردشگري نيز محدودتر مي باشد. امروزه سفرهاي تفريحي كوتاه مدت در ميان كشور هايي كه با يكديگر همسايه هستند امري متعارف و پديده اي مهم مي باشد كه اغلب به صورت جداگانه در آمار گردشگري آنها ثبت مي شود .

Deviance كج رفتاري:

به طور كلي مي توان اين واژه را به اين صورت معني كرد : رفتاري كه با نرم و حالت طبيعي و استاندارد تفاوت دارد. اما تعريف اجتماعي و منطقي كج رفتاري عبارت است از : سر باز زدن از استانداردهاي برجسته و شاخص.

بنابراين گردشگري، به دليل اينكه براي اكثريت مردم ، تعطيلات ، دوره اي از رفتار است كه با رفتارهاي روزمره زندگي متفاوت مي باشد، خود ، يك نوع كج رفتاري تلقي مي شود و همچنين در برخي از موارد رفتار واقعي كه از برخي گردشگران سر مي زند در صورتيكه شامل فعاليت هايي همچون : استفاده از مواد مخدر ، مصرف بيش از حد مشروبات الكلي يا فحشا باشد( هر چند اين رفتارها لزوما جرم محسوب نمي شوند ) ممكن است كج رفتاري تلقي شود.

اما به طور كلي توصيف كج رفتاري و اينكه چه عواملي باعث ايجاد آن مي شود نيازمند توجه و دقت در موارد زير هست : اينكه استانداردها چگونه هستند ؟ چه كسي و چگونه آنها را تعيين مي كند و چه كسي و چرا از آنها پيروي مي كند؟

Development era :

توسعه گردشگري به 3 دوره اصلي تقسيم مي شود :

دوران پيشه وري ، كه به عنوان توسعه آهسته و كند شناخته مي شود كه در اين دوره گردشگري با مهارتها و تكنولوژيهاي كمياب و نادر مواجه بود. دوره ي فورديزم كه در اين دوران گردشگري با استاندارد شدن و توليد انبوه همراه بود و بالاخره دوره گردشگري نوين كه گردشگري اوليه را از طريق بخش بندي تقاضا ، انعطاف پذيري عرضه و ادغام مورب متحول نموده است.

Tipping انعام:

نوعي پرداخت كاملا اختياري مي باشد كه مستقيما از طرف مشتري به كارمند در قبال كيفيت خدماتي كه ارائه شده پرداخت مي شود. دادن انعام تنها در برخي از فرهنگها وجود دارد و در برخي از فرهنگها اصلا چنين پرداختي ديده نمي شود.دادن انعام در جاهايي كه خدمات مستقيم و يا به صورت شخصي به مشتري ارائه مي گردد بسيار برجسته تر مي شود. رستورانها و هتل ها از نمونه مكانهايي هستند كه در ان ها دادن انعام بسيار ديده مي شود.

 Factory tourism گردشگري كارخانه اي:

بازديد ها و سفرهاي سازمان يافته از كارخانه ها براي ديدن اشياء ساخته شده و فرآيند كاررا گويند كه ممكن است خريد از فروشگاه كارخانه را نيز براي بازديدكنندگان فراهم كند.

Farm tourism گردشگري مزرعه اي:

اين نوع گردشگري به واسطه محيط خاصي كه دارد از ديگر انواع گردشگري تمييز داده مي شود و همچنين به گردشگري كشاورزي كه نيز مشهور مي باشد در واقع اين نوع گردشگري بخشي از كل گردشگري و محل همپوشاني گردشگري محيطي و گردشگري فرهنگي است.

گردشگري مزرعه اي مكاني كه گردشگران در آن اقامت مي كنند و زمانيكه در كارهاي كشاورزي و دامپروري شركت مي كنند را شامل مي شود.

Ferry قايق ( كلك ):

قايق مخصوص حمل مسافر و كالا در مسير هاي كوتاه كه از يك سو مرتبا به سوي ديگر مي رود.

Feast جشن:

جشنها اغلب با تفريح و سرگرمي همراه هستند. جشنهاي روزهاي مذهبي ، جشنهايي همگاني هستند كه اغلب تعطيلات عمومي و يا عيد مي باشند. در واقع جشن ها يادآور روزهاي مهم هستنند.جشنواره هاي غذا جديدترين نوع آنها مي باشند كه تمامي اينها به طور بالقوه جاذبه گردشگري محسوب مي شوند.

Foreign independent tours تورهاي مستقل خارجي:

تورهايي خارجي هستند كه توسط خود گردشگران سازماندهي مي شود كه داراي كيفيت بالا و به صورت اختياري و بدون راهنما مي باشند.

Gratuityانعام:

مبلغ اضافي كه علاوه بر قيمت معمولي به شخصي كه در رستوران و… خدمتي را ارائه مي كند توسط مشتري داده مي شود.

Festival, religiousجشنواره مذهبي  :

جشنواره هايي كه وابستگي مذهبي دارند جشنواره مذهبي ناميده مي شوند. رويدادهاي گوناگوني كه امروزه مضمون مذهبي بيشتري دارند در بسياري از محيط ها و مذاهب پرورش پيدا مي كنند كه تعداد زيادي از گردشگران رااز نواحي دور و نزديك  به خود جذب مي كنند.

اخيرا تعداد زيادي از اين جشنواره ها در كشورهاي مديترانه به منظور پيشرفت گردشگري اين كشورها مورد استفاده قرار گرفته اند.

Fun شوخي :

این لغت اشاره دارد به میزان مفرح بودن گردشگری ،شوخی وخنده خواسته یک کودک وهر فرد بالغ در هر موقعیتی می باشد ومی تواند انگیزهای برای گردشگر می باشد.

Frequent user programmes برنامه هاي مصرف مكرر:

اين نوع برنامه ها برنامه هايي هستند كه در آن مشتريان دائمي و ثابت خدمات شركتها و موسسات را از طريق سفرهاي رايگان و يا تخفيف ويژه و يا ساير امتيازات دريافت كنند.

Hard tourism گردشگري سخت:

اين نوع گردشگري كه نقطه مقابل گردشگري نرم و جايگزين مي باشد براي توصيف و بيان توسعه ي بدون برنامه و زياد گردشگري و با هدف توجه به مسائل اقتصادي و عدم توجه به اثرات اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي مورد استفاده قرار مي گيرد.

Purpose of tripهدف سفر:

اهداف اصلي سفر به شش گروه عمده تقسيم مي شوند كه اين گروه بندي توسط سازمان جهاني جهانگردي و به منظور اهداف آمارگيري صورت گرفته است .

اين اهداف اصلي سفر تفريح ، ديدار دوستان و اقوام و آشنايان ، تجارت ، گذران اوقات فراغت ، سفرهاي مذهبي و زيارتي و درمان مي باشند.

جهان چهارم Fourth world :

در واقع اصطلاحي است كه به اقليت مردم كه در حكومت هاي متشكل از يك قوم جمع شده اند گفته ميشود كه به طور كلي در نواحي جنبي جغرافياييزندگي مي كنند و از لحاظ سياسي واقتصادي وضع نامناسبي دارند و توسعه نيافته اند.

مردم جهان چهارم براي گردشگري قومي و گردشگري ماجراجويانه به عنوان يك جاذبه مي باشند كه در صورتيكه هنرهاي دستي و فرهنگ آنها به طور فزاينده منتشر گردد محيط هاي طبيعي كه آنها در آن زندگي مي كنند در معرض خطر قرار مي گيرد.

:Festival جشنواره

در تمامي فرهنگ ها برگزاري جشن وجود دارد و انواع اشيا ، افراد يا موضوعات همه دلايلي براي ايجاد جشنواره ها محسوب مي شوند.به طور كلي جشنواره ها داراي محتواي مذهبي يا غير مذهبي مي باشند كه در سطوح مختلف محلي ، ملي و بين المللي برگزار مي شوند و يكي از جاذبه هاي گردشگري محسوب مي شوند.

Federation of international youth travel organization :

سازمان سفر بين المللي جوانان

هدف از اين سازمان ترويج پويايي و گسترش افق هاي فكري افراد جوان به وسيله سفر ، فراگيري زبان ، زندگي خانوادگي ، گردشگري فرهنگي و اجتماعي و ساير فرصتها براي رشد و پيشرفت فردي است.كه يكي از بزرگترين سازمانهاي تجاري در بخش سفر جوانان و دانش آموزان مي باشد.اين سازمان از رشد سريع گردشگري جوانان حمايت مي كند و 245 عضو در 54 كشور دارد. اين سازمان براي تسهيل دستيابي به امكانات گردشگري و فرهنگي و فعاليت هاي تفريحي به اعضاي جوان خود كارت شناسايي ارائه مي دهد.

نمايشگاه ها : Fairs

نمايشگاه ها رويداد هايي هستند كه معمولا به صورت دوره اي و براي معامله ي كالا و خدمات برگزار مي شوند.كه شامل آموزش ، سرگرمي ها ، مسابقه ها و جشن مي باشد.

نمايشگاهاي كشاورزي يه سنت هاي روستايي توجه دارند. همچنين نمايشگاههاي تجاري به تجارت و خريد و فروش توجه دارند.نمايشگاهاي جهاني باعث مي شوند كه كشورها با يكديگر مقايسه شوند و از اين طريق موجب افزايش ورود جهانگرد مي شود.

تفريح در جنگل Forest recreation:

جنگل ها مكانهاي عمده اي براي تفريح گردشگران پويا و فعال مي باشند مخصوصا براي چادر زنان و بوته و شاخ و برگ پيماها.

تفريح در جنگل مي تواند آهسته و كوتاه قدم بر داشتن و مسير طولاني راه پيمودن ( كوچ نشيني ) باشد ويا مي توان ماهيگيري و قايق راني در جايي كه آب وجود دارد را شامل شودو همچنين جنگلها مكانهايي براي گردشگري طبيعت ، گردشگري ماجراجويانه و طبيعت گردي هستند. در جايي كه جنگلها از اهميت ويژه اي برخوردار هستند ممكن است از آنها به عنوان پارك ملي حفاظت شود.

:Food- borne illness بيماريهاي ناشي از غذا

بيماريهاي ناشي از غذا به دليل وجود مستقيم يا غير مستقيم باكتريهاي مضر در مواد غذايي مصرفي مي باشد. مانند سالموندلا. اين قبيل بيماريها مكررا موجب معده درد ، اسهال ، استفراغ مي شوند.گردشگران براي جلوگيري از اين نوع بيماريها بايد از نوشيدن آب با بطري ، خوردن غذاهاي داغ ، خوردن سالاد ، ميوه هاي محلي.و… اجتناب كنند مگر اينكه توسط منبع قابل اطميناني توليد شده باشند.

Literary tourism گردشگري ادبي:

به شكلي از گردشگري اطلاق مي شود كه انگيزه عمده و اصلي آن بازديد از مكان هاي ويژه اي مي باشد كه به موارد جالب در ادبيات مربوط مي شود. كه مي تواند بازديد از خانه هاي گذشته و حال نويسندگان ، اماكن واقعي يا افسا نه اي كه در ادبيات شرح داده شده اند و اماكن مربوط به شخصيت ها و رويداد هاي ادبي را شامل شود.

Travel advisoryتوصيه هاي سفر

كشورها اغلب شهروندان خود را در مورد ناپايداريهاي شرايط سياسي يا اجتماعي موجود در مقصدهاي جهان آگاه مي كنند

اين توصيه ها به معناي بازداشتن از سفر نمي باشد هر چند ممكن است اين مفهوم و اثر را داشته باشد اما بيشتر به اين معنا است كه گردشگران را در برابر موقعيت هايي كه با آنها آشنايي ندارند آماده و مجهز نمايند تا احتياط كافي را داشته باشند.

Safari

اين اصطلاح سفرهاي كاملا مجهز كه افراد براي آنها آموزش و راهنمايي شده اند و آذوقه و مواد غذايي آنها از قبل تهيه شده است به منظور شكار ، اكتشاف يا تحقيقات علمي را شامل مي شود.كه در اصل به شرق آفريقا مربوط مي شود. البته بسته هاي تور مربوط به شرق و جنوب آفريقا و همچنين نواحي منابع طبيعي در جاهاي ديگر نيز اين عنوان را به خود گرفته اند. هدف عمده و اوليه اين نوع سفرها به ندرت شكار كردن مي باشد در واقع بيشتر تماشا و عكسبرداري از حيات وحش را شامل مي شود.

Nature tourism گردشگري طبيعت گرا :

اين لغت اغلب مترادف لغت اكوتوريسم به كار مي رود. كه افزايش آگاهي در مورد محيط و قابليت دسترسي به نواحي دوردست باعث رشد سريع اين نوع گردشگري شده است كه عموما سفر و بازديد از طبيعت همراه با تلاش براي محفاظت از آن را شامل مي گردد. كه بازديد از جنگل هاي انبوه مناطق استوايي ، بازديد از زيستگاه هاي پستانداران و … از اين جمله مي باشند.

Innovation نوآوري:

در رابطه با گردشگري 4 نوع نوآوري را مي توان شناسايي كرد. 1- نوآوري هاي محصول : مه از كالاهايي كه هر يك كاملا جديد و يا در زمينه هاي جديد هستند منتج مي شود. 2- نوآوري هاي فرآيند : كه توسعه و بهره برداري از تكنولوژي يا نظريه هاي فني جديد در فرآيند هاي جديد تجاري را در بر مي گيرد. 3- نوآوري هاي مديريت : كه چهارچوب ها را بر اساس عملكرد سازمان يافته قبلي اصلاح و بهبود مي بخشد. 4- نوآوري هاي قانوني : كه رابطه خارجي و ظاهري بين مصرف كننده و ديگر اعضاي زنجيره اي را بالا مي برد.

Thanatourism(dark tourism  گردشگري سياه:

 اين نوع گردشگري سفر به مناطقي كه به گونه اي با مرگ ومير، بلايا و مشكلات مرتبط است را شامل ميشود.

كه شامل بازديد از مناطق جنگي ، قتل و جنايت ، قبرستانها و يا بازديد از مناطقي كه افراد مشهور در آنجا مرده اند را شامل مي شود كه اين نوع گردشگري بسيار وسيع و قديمي مي باشد.

Discretionary travel سفر اختياري:

كه تمامي انواع گردشگري غير اجباري را شامل مي شود كه معمولا پس از انجام سفرهاي اجباري كه مربوط به مسئوليتهاي اجتماعي و سازماني مانند كار يا خانواده است، صورت مي گيرد.

اين نوع سفرها به علت اينكه زمان فراغت را شامل مي شوند دلپذير و لذت بخش هستند. اين نوع سفر از طريق مطالعات بودجه بندي زماني يا درك ميزان آزادي در انتخاب مي توانند اندازه گيري شوند.

Diet برنامه غذايي روزانه:

كه انواع مختلف و طيف وسيع و گسترده اي از غذاها را كه يك فرد در طول روز مصرف مي كند را شامل مي شود.

يك دستور العمل سالم طيف گسترده اي از مواد را هم يه منظور فراهم كردن كليه مواد لازم براي مقابله با بيماريها و هم براي رشد و نمو بدن شامل مي شود.

Direct marketing بازاريابي مستقيم :

نوعي روش بازاريابي مي باشد كه با استفاده از يك يا چند رسانه با مخاطب ارتباط برقرار كرده و هدف آن دستيابي به يك بازار مشخص مي باشد. اين نوع بازاريابي دربرگيرنده هر ديدگاه بازاريابي مي شود كه شامل ارتباط مستقيم فرد به فرد ، بين عرضه كننده و فروشنده مي باشد . كه اين ديدگاه ها عبارتند از : پست الكترونيكي مستقيم ، فروش تلفني و يا فروش شخصي .

اين روش مي تواند به صورت جداگانه يا تركيبي يا ساير روش هاي پيشبردي به منظور رسيدن به اهداف بازاريابي مورد استفاده قرار بگيرد.

Displacement جايگزينی:

 جايگزيني فرآيندي است كه به تغيير جاي چيزي اشاره مي نمايد. ممكن است گروهي از گردشگران جايگزين گروهي ديگر شوند و يا برخي از فعاليت هاي آنها جايگزين هم گردند. مردم محلي ، ساختمان ها و يا منابع طبيعي ( مانند حيات وحش ) ممكن است كه جايگزين شوند و يا اينكه از لحاظ ارزشي يا عادتي تغيير نمايند

Wanderlust علاقمندي به سفر:

در حالت كلي اين لغت براي نشان دادن علاقه به سفر به كار مي رود اما به صورت تخصصي ، نوعي از گردشگري را كه در آن فرد با آرزوي تجربه ي مكان ها و يا فرهنگ هاي جديد و متفاوت و اشتياق به سازگاري با شرايط محلي ، جاهاي شناخته شده را به قصد مقاصد ناشناخته ترك مي كند توصيف مي نمايد كه معمولا در اين سفر بيش از يك مقصد مورد بازديد قرار مي گيرد.

Opportunity set مجموعه فرصت:

كه به تركيبي از مقاصد كه يك گردشگر براي انجام يك مسافرت خاص بررسي مي كند اشاره دارد. اندازه، تعداد و اركان مجموعه فرصت مي تواند در بين افراد و سفرها به طور قابل ملاحظه اي تغيير كند. كه شناخت و آگاهي فرد از مقاصد مختلف، تجربه ي قبلي فرد ، شخصيت و ماهيت سفر ( از نظر مدت سفر ، هزينه هاي آن و … ) مي توانند بر مولفه هاي يك مجموعه فرصت تاثيرگذاز باشد.

Game park reserve

منطقه اي كه به منظور حفاظت از حيات وحش و محدودسازي رابطه ي متقابل انسان و حيات وحش و زيستگاه هاي موجود در محدوده آنها طراحي شده است كه مي توانند مالكيت خصوصي يا دولتي داشته باشند. كه گاهي ممكن است در اين مناطق مجوز شكار تفريحي صادر شود. اما به علت اينكه بسياري از اين مناطق از زيستگاه ها و حيوانات در برابر خطر انقراض محافظت مي كنند تنها اجازه ي تماشا و عكسبرداري از آنها را صادر مي نمايند.

Social situation موقعيت اجتماعي:

اصطلاح كلي براي بيان تعامل مردم به روش هاي معمول در موقعيت هاي خاص مي باشد كه اين روش ها داراي نه ويژگي مي باشند كه عبارتند از : اهداف ، قوانين ، نقش ها ، مجموعه اي از اصول ، زنجيره رفتار ، مفاهيم تنظيمات محيطي ، زبان ، مهارت ها و مشكلات كه استفاده اين اصطلاح در گردشگري در تعاملات ميزبان و مهمان ، گردشگري – راهنما مي باشد.

Opportunity cost هزينه فرصت:

هزينه فرصت هر منبع نسبت به متني كه در آن استفاده شده است تعريف مي شود. و اين كلمه عبارت است از سودي كه در صورت عدم استفاده از منبع به دليل استفاده از يك جايگزين سودمندتر از دست مي رود. بنابراين اگر سود ناشي از يك كاربرد پيشنهادي حداقل برابر با هزينه فرصت نباشد آن كاربرد از نظر اقتصادي توجيه نمي شود.

Youth hostel accommodation (YHA)

اقامتگاه جوانان

نوعی ازاقامتگاه های ارزان قیمت ویژه جوانان است که در آنها سرویس بهداشتی و حمام مشترک است.

Youth tourism

یک بخش از بازارگردشگری که افراد در سنین 18-15 و 29-25 را شامل می شود . آمار نشان می دهد که گردشگری جوانان بیش از گردشگری به شکل کلی در حال توسعه می باشد .

World heritage sites  مکان های میراث جهانی

مناطق طبیعی و فرهنگی حفاظت شده واجد ویژگیهای منحصر به فرد که توسط یونسکو (سازمان آموزش ، علمی وفرهنگی ملل متحد ) ، برگزیده شده اند مانند تخت جمشید و نقش جهان در ایران .

Winter sun

تعطیلات یکه در فصول غیر از تابستان برای استفاده از امکانات گردشگری مناطقی که درزمستان اقلیم مناسبی دارند مانندسواحل مدیترانه و یا جزایر قناری در اسپانیا و فلوریدا در آمریکای شمالی به ویژه برای بازنشسته ها طراحی می شوند .

Word –of –mouth advertising  تبلیغات دهان به دهان

تبلیغاتی که توسط یک مشتری راضی برای یک فامیل ، دوست و یا آشنا که می تواند یک مشتری احتمالی برای همان محصول باشد ، انجام می گیرد . به عنوان موثر ترین منبع اطلاع رسانی برای محصولات مصرفی از جمله گردشگری و سفر شناخته شده است .

Water resources depletion and pollution

منابع آب تازه در بسیاری از کشورها کمیاب می باشد وبا مصرف بالای کشاورزی ،صنعتی ، خانگی و نیز آلودگی بیش از پیش تحلیل می روند .صنایع سفر گردشگری و هتل داری مصرف کنندگان عمده آب و نیز تولید کننده زباله و فاضلاب می باشند. کمبود و آلودگی آب به ویژه در کشورهای درحال توسعه بر گردشگری و هتلداری نیز تاثیر می گذارد .

Water shiing اسکی روی آب

یکی از معروفترین فعالیت های تفریحی در دریاچه ها و آبهای ساحلی می باشد .در این ورزش فرد در حالی که سوار بر چوبهای اسکی است توسط یک قایق موتوری کشیده می شود . سرعت لازم برای ماندن اسکی باز بر روی آب در حدود 25مایل بر ساعت یا 49 کیلومتر بر ساعت می باشد . این فعالیت اغلب باسایر اشکال فعالیت های تفریحی در آب مانند شنا و ماهیگیری با قلاب ، درتضاد است .

Wanderlustمیل به سفرهای تفریحی

این واژه میل به ترک جاهای شناخته شده به قصد مقاصد ناشناس و سفر رفتن برای دیدن مکانهای متفاوت به قصد مناثر شدن از جیزهای جدید را توصیف می نماید .به نظر می رسد میل به سفر بیشتر درگردشگری بین المللی ارضا شود تا در گردشگری بومی به نیاز به امکاناتی برای اقامت کوتاه دارد تا اقامت تا اقامت های طولانی . اقلیم نیز در اینارتباط در درجه بعدی اهمیت قرار دارد ومعمولا بیش از یک مکان یا کشور مورد بازدید قرار می گیرد .

Thana tourismگردشگری سیاه:

تحت عنوان گردشگری سیاه نیز شناخته شده است . سفرها وبازدیدهایی ازمقاصدی که به نوعی با مرگ و میر انسانها مرتبط است مانند مکانهای آدم کشی و جنایت میدان های جنگ.

Sustainable tourismگردشگری پایدار:

برگرفته از مفهوم توسعه پایدارکه در سال1987 درگزارش کمیسیون توسعه و محیط زیست سازمان ملل تعریف شده این واژه برای تمامی گونه های گردشگری که در دراز مدت با محیطهای زیست محیطی اجتماعی و فرهنگی سازگار جهانی گردشگری ، گردشگری پایدار را به عنوان مدلی از توسعه اقتصادی تعریف کرده است که طراحی می شود تا :

کیفیت زندگی مردم جامعه میزبان را بهبود بخشد ، تجربه ی نابی برای بازدی کننده به همراه داشته باشد .کیفیت محیط زیست را حفظ نماید واجرای آن هم بستگی به جوامع میزان و هم بازدید کنندگان دارد.

Sunlust

انگیزه ای برای سفرهای تفریحی که توسط اچ پی گری تحت عنوان وجود امکانات بهتر در یک مقصد گردشگری به نسبت آنچه در محل زندگی گردشگری وجود دارد ، تعریف شد . این سفرها اغلب معادل استفاده از تسهیلات اقامت طولانی مدت و تفریحی مانند تفریحگاهها می باشند.

Standby

درسفر و گردشگری به فردی گفته می شود که رزرواسیون قبلی ندارد ودر لیست انتظار قرار دارد.

Sports tourismگردشگری ورزشی:

سفرها و بازدیدهایی که به انگیزه شرکت در یک مسابقه ورزشی ویا تماشای آن صورت می گیرد.

Space travel /tourismگردشگری فضایی:

سفر وبازدید از فضا ، اولین بار در سال 2001 توسط یک آمریکایی که با استفاده از یک فضا پیمای روسی به ایستگاه فضایی رفت ، انجام گرفت .

Social tourismگردشگری اجتماعی

گردشگری با مشارکت افرادی: که یا امکانات کافی در اختیار ندارند و یا به واسطه شرایط سنی ، ناتوانایی جسمی و شرایط خانوادگی امکان سفر رفتن را ندارند و با در نظر گرفتن تمهیلاتی مانند پرداخت یارانه ، خدمات و تسهیلات ویژه ، امکان سفر رفتن را برای آنها فراهم می آورند .

Scenic route

جاده ای خوش منظره و اغلب با عرض کم که از میان مناطق جاذب حومه شهر عبور می کند.

این مسیرها نه تنها به عنوان جاذبه توریستی بلکه به جهت جلب توجه گردشگران و دورکردن آنها از جاده های اصلی واجد اهمیت هستند.

Rural tourismگردشگری روستایی:

گردشگری در مقاصد حومه ی شهرها .گردشگری روستایی در سالهای اخیر به عنوان ابزاری جهت درآمدزایی و ایجاد اشتغال و تنوع بخشیدن به اقتصاد محلی مورد توجه قرار گرفته است .

گردشگری روستایی اغلب با گردشگری مزرعه شناخته می شود اما گردشگری روستایی مفهوم گسترده تری را شامل می شود که در برگیرنده مسیرهای ویژه طبیعت گردی ، مکانهای گردش دسته جمعی ، مراکز تفسیر وموزه های کشاورزی و مردم شناسی است .

Winter sun

تعطیلاتیکه در فصول غیر از تابستان برای استفاده از امکانات گردشگری مناطقی که درزمستان اقلیم مناسبی دارند مانندسواحل مدیترانه و یا جزایر قناری در اسپانیا و فلوریدا در آمریکای شمالی به ویژه برای بازنشسته ها طراحی می شوند .

Water resources depletion and pollution 

منابع آب تازه در بسیاری از کشورها کمیاب می باشد وبا مصرف بالای کشاورزی ،صنعتی ، خانگی و نیز آلودگی بیش از پیش تحلیل می روند .صنایع سفر گردشگری و هتل داری مصرف کنندگان عمده آب و نیز تولید کننده زباله و فاضلاب می باشند. کمبود و آلودگی آب به ویژه در کشورهای درحال توسعه بر گردشگری و هتلداری نیز تاثیر می گذارد .

Wanderlustمیل به سفرهای تفریحی:

این واژه میل به ترک جاهای شناخته شده به قصد مقاصد ناشناس و سفر رفتن برای دیدن مکانهای متفاوت به قصد مناثر شدن از جیزهای جدید را توصیف می نماید .به نظر می رسد میل به سفر بیشتر درگردشگری بین المللی ارضا شود تا در گردشگری بومی به نیاز به امکاناتی برای اقامت کوتاه دارد تا اقامت تا اقامت های طولانی . اقلیم نیز در اینارتباط در درجه بعدی اهمیت قرار دارد ومعمولا بیش از یک مکان یا کشور مورد بازدید قرار می گیرد .

Urbanizationشهر نشینی:

فرایند رشد مناطق شهری بهگونه ای که موجب افزایش نسبت جمعیت ساکن در آنها شود.این مفهوم اغلب با صنعتی شدن در هم آمیخته است افزایش جمعیت شهری توام با مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری است . از آنجا که مناطق شهری نسبت تعطیلی بالایی دارند ارتباط مهمی با گردشگری دارد.

User- oriented resources

منابع اختصاصی ویژه گردشگری و تفریح که جاذبه ی آنها بیشتر بر پایه دسترسی آسان شکل گرفته است تا کیفیت منابع در مجاورت مراکز جمعیتی قرار گرفته وبیشتر پاسخگوی نیازهای مردم محلی و منطقه است تا بدنبال جذب بازدید کننده بین المللی باشد .مانند پارکها ، اماکن ورزشی و رستورانها .

Urban renewal

بازسازی ، تعمیر و نوسازی بافت عادی و فرسوده شهری به گونه ای که فضاهای مورد نیاز گردشگری و تفریحی بخش مهمی را به خود اختصاص دهند .

Urban tourismگردشگری شهری:

سفرها و بازدید هایی که به مقاصد شهری انجام می گرید تحت عنوان city tourism  نیز شناخته می شود.سفرهایی که با انگیزه بازدی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی تجاری خرید وشرکت در رویدادها انجام می گیرد . این گونه گردشگری رشد سریعی داردواین امر فرصت بیشتری برای بازسازی بافت های شهری فراهم می آورد .

indexشاخص سفر:

روشی آماری برای تعیین اینکه مقاصدی که توسط گردشگران بازدید می شوند مقاصد اصلی هستند و یا صرفا توقفگاهی بین راهی .این شاخص با تقسیم شب های گذرانده شده درمقصد بر کل شبهای سپری شده در طول سفر (100× ) محاسبه می شود . شاخص 100نشانمی دهد که تمام سفر در یک مقصد گذرانده شده وشاخص صفر بدین معنی است که هیچ شبی در طول سفر در آن مقصدگذرانده نشده است.

Traveler مسافر:

فردی که بین دویا چند کشورو یا بین دو یا چند محل در داخل کشور محل سکونتش در حال سفر باشد . از نظر آمارگردشرگری تفاوتی میان دونوع عمده از مسافران وجود دارد : «دیدارکنندگان» و«سایر مسافرین» . تمامی مسافرینی که به فعالیت های گردشگری می پردازند ، دیدار کننده می باشند.

بنابراین واژه دیدار کننده معرف مفهوم پایه ای برای سیستم کلی آمارهای گردشگری می باشد . (سازمان جهانی جهانگردی )

travel industryصنعت سفر:

در معنای دقیق ، شرکت های حمل ونقل مسافر وشکرت هاو تشکیلاتی که خدمات خودرا می فروشند از جمله متصدیان گشت و آژانس داران ، در معنایی جامع تر به تمامی شرکت ها وتشکیلاتیاتلاق می شودکه نیازهای مسافرانرا برآورده می سازند .

گاهی اوقات به عنوان مترادف صنعت گردشگری نیز استفاده می شود .

Travel advisoryصنعت سفر:

توصیه ای که غالبا به صورت هشدارتوسط مقامات دولتی در رابطه با مسافرت به یک کشور یا منطقه ، در مواردی مانند نا آرامی های اجتماعی یا به خطر افتادن سلامتی ، انتشار می یابد.

Trailمسیر:

در تفریح و گردشگری عموما مسیرهای طراحی شده است همراه با تابلوهای راهنما جهت هدایت افراد ، دوچرخه سواران ، و یا اسکی بازان درطول آن مسیر، اگر چه بیشتر برای استفاده بازدید کنندگان طراحی می شوند به طور فزایندهای به عنوان ابزاری جهت مدیریت بازدید کننده ها در مناطق با تراکم بالا استفاده می شوند .

Tourist function indexشاخص عملکرد گردشگری:

سنجش خام اهمیت گردشگری دریک منطقه که با بررسی نسبت تعداد تخت موجود و جمعیت ساکن سنجیده می شود .

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *