گردشگری ایران

برچسب: وچر

  • اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش سوم)

    اصطلاحات تخصصی گردشگری (بخش سوم)

    رزرواسیون رزرواسیون: عمل تشخیص و ثبت نام تور و یا اقامتگاهتان، تاریخ آغازوپایان استفاده از تور و اقامت را شامل می گردد. این عملکرد معمولا با پیش پرداخت صورت می گیرد. رزرواسیون طریق اُپسیون: در این شکل، رزرواسیون تا ساعت و تاریخی مشخص وبدون هیچگونه مسئولیت خاصی بنام  شما انجام میگردد و اگر تا ساعت…